Hệ thống quản lý: Nhà máy Xi măng Tân Thắng thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý bao gồm:

  • Tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015 áp dụng cho các vấn đề môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chất thải và giảm tiêu hao năng lượng, tăng hiệu quả của các thiết bị, máy móc… giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.
  • Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm, quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.