Hệ thống an toàn môi trường

Điểm ưu việt trong sản xuất là bụi phát sinh được xử lý hoàn toàn với công nghệ tiên tiến nhất (sử dụng lọc bụi túi kết hợp với lọc bụi tĩnh điện), các thiết bị giám sát, quan trắc môi trường. Nồng độ bụi đầu ra luôn nhỏ hơn 30 mg/Nm3, khu vực nghiền xi nhỏ hơn 20mg/Nm3. Chỉ tiêu này hoàn toàn tuân thủ thậm chí đáp ứng tốt hơn quy định hiện hành của Nhà nước là 100mg/Nm3  theo QCVN 23: 2009/BTNMT. Đảm bảo khi nhà máy đi vào sản xuất với cường độ cao thì môi trường sẽ vẫn xanh, sạch và an toàn tuyệt đối.

  • Tại bất kỳ vị trí phát thải bụi nào như máy đập đá, trạm trung chuyển băng tải… đều được trang bị lọc bụi túi để kiểm soát nồng độ bụi trong khí thải ra môi trường là < 30mg/Nm3
  • Lọc bụi túi cho hệ thống máy nghiền Than được thiết kế với tải lọc 1.03 (m3/m2.min) có khả năng thu hồi đến 99.9% lượng than mịn và giảm thiểu tối đa lượng bụi phát tán ra môi trường, đảm bảo nồng độ khí thải luôn <20mg/Nm3.
  • Lọc bụi túi cho hệ thống máy nghiền Xi măng được thiết kế với công suất 966.000 m3/h có khả năng thu hồi đến 99.9% lượng xi măng và giảm thiểu tối đa lượng bụi phát tán ra môi trường, đảm bảo nồng độ khí thải luôn <20mg/Nm3.
  • Lọc bụi túi cho hệ thống máy nghiền liệu và hệ thống lò nung được thiết kế với tải lọc 1.02 (m3/m2.min) có khả năng thu hồi đến 99.9% bột liệu mịn và giảm thiểu tối đa lượng bụi phát tán ra môi trường, đảm bảo nồng độ khí thải luôn <20mg/Nm3. Ngoài ra hệ thống lò ILC giảm thiểu tối đa khí NOx thải ra môi trường.
  • Lọc bụi tĩnh điện : hệ thống điện cực hút bụi lọc phễu hứng và được vận chuyển thu hồi.